سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه قم  
سرپرست واحد علوم قرآن و حدیث  
 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم  
سرپرست گروه علوم قرآن و حدیث  
 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم  
معاون گروه علوم قرآن و حدیث  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی قم  
رئیس دانشکده  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم  
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث  
 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم 
سرپرست واحد علوم قرآن و حدیث 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی قم 
رئیس 
 
 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
ادبيات عرب 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
نهج البلاغه  
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
تفسير قرآن  
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
اعجاز  
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
عدم تحريف قرآن  
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
مكالمه و محاضره عربى (1 و 2 و  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
قرائت متون  
تدریس 
دانشكده قم  
مدرس 
 
 
تاريخ قرآن  
تدریس 
دانشكده قم 
مدرس 
 
 
مفردات قرآن  
تدریس 
دانشكده علوم قرآنى قم  
مدرس 
 
 
تاريخ اسلام  
تدریس 
دانشكده علوم قرآنى  
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامى  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب ، تاریخ قرآن  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن ، عدم تحریف قرآن  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
مکالمه و محاضره عربى (1 و 2 )