تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
علوم قران و حدیث 
تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
دکترا 
 
علوم قران و حدیث 
تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
خارج